Gemeenteraadsvergadering 17 september 2020

donderdag 08 oktober 2020 14:13

Prioritering begroting 2021-2024 een bijdrage van de ChristenUnie.

De Gemeenteraad heeft op 17 september weer fysiek vergaderd. Het belangrijkste onderwerp was het financieel beeld 2021-2024 en de inhoudelijke prioritering. Voor de ChristenUnie gaat het er om dat binnen de grenzen van wat financieel mogelijk is wordt gekozen voor wat echt telt. Ina Booij verwees in haar bijdrage naar het boek Fantoomgroei (een zoektocht hoe de economie ingezet kan worden ten dienste van de samenleving). Dit boek (dat geschreven is door Sander Heijne en Hendrik Noten) gaat er over dat wij in Nederland al jarenlang indrukwekkende economische groeicijfers hebben gehaald, maar dat de meeste burgers er op achteruit zijn gegaan door achterblijvende lonen, hogere kosten en meer onzekerheid en achteruitgang in collectieve voorzieningen.

De ChristenUnie hecht veel waarde aan preventie en collectieve voorzieningen, die onze samenleving fit houden en helpen om eenzaamheid, psychische en fysieke problemen te voorkomen of te beperken. Daarom steunt de ChristenUnie de keus om voorzieningen, sport en cultuur voorlopig te willen handhaven. Binnen deze sectoren hebben namelijk vele vrijwilligers hun dagelijkse besteding waardoor zij tot op hoge leeftijd actief blijven.

Om in de toekomst een juiste keus te kunnen maken heeft de ChristenUnie een motie ingediend. In de motie wordt het college gevraagd een afwegingskader op te stellen zodat, wanneer er in de toekomst toch keuzes voor afstoting of behoud moeten worden gemaakt, er een duidelijke en gegronde keus gemaakt kan worden. Helaas is deze motie verworpen.

Verder heeft de ChristenUnie een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om de raad te consulteren alvorens de publiek-private taskforce, die het college vanwege de coronacrisis instelt, van start gaat. Deze motie is unaniem aangenomen. Bij deze consultatie wordt de gemeenteraad geraadpleegd over de samenstelling, opdrachtformulering, budget en mandaat van deze taskforce. Hiermee wil de fractie er voor zorgen dat de gemeenteraad echt betrokken wordt bij de keuzes die worden gemaakt en dat zij niet met voldongen feiten wordt geconfronteerd.

De ChristenUnie heeft ook een motie ingediend om te stimuleren dat burgervoogdij als voogdijvoorziening ingezet kan worden in de Jeugdzorg. Een burgervoogd is een burger die de voogdij wil en kan voeren over een kind en zich langdurig verbindt aan het kind. Maar door gebrek aan voldoende beschikbare voogden is de caseload erg hoog, waardoor er ook sprake is van veel wisselingen. Dit komt het kind, dat al in een kwetsbare positie zit, niet ten goede. Het zou mooi zijn wanneer wij samen met de samenleving onze verantwoordelijkheid nemen en investeren in onze jeugd. De ChristenUnie heeft deze motie weer ingetrokken na de toezegging van de wethouder dat hij dit voorstel meeneemt naar de regio-tafel en daarover een terugkoppeling geeft aan de raad.

« Terug