Waardevol programma voor de gemeente Meppel 2018-2022

1 - Een betrouwbare overheid

Er verandert de laatste tijd veel in de verhouding tussen burgers en overheid. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de samenleving. Deze wordt ook steeds mondiger en autonomer en dat vraagt om een andere opstelling van het gemeentebestuur. Er worden door deze mondige samenleving, die door de technologie en netwerken over veel informatie beschikt, hoge eisen gesteld aan overheidshandelen. Wij zien overheid en samenleving als bondgenoten. De ChristenUnie wil investeren in de kracht van de samenleving. De overheid stimuleert en ondersteunt mensen om hun eigen kracht, of samenredzaamheid, in te zetten. Bij ons staat de overheid naast mensen, denkt mee, stimuleert en ondersteunt waar nodig. Dit vraagt om maatwerk. En als mensen het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, dan biedt de overheid een vangnet.

Dit vraagt om een overheid die vier belangrijke kenmerken heeft: betrouwbaar, transparant, benaderbaar en herkenbaar.

Betrouwbaar als het gaat om een vangnet voor de zwakken, als ondersteuner en stimulator van de kracht van mensen. Betrouwbaar als het gaat om de veiligheid op straat en goed rentmeesterschap in een sober en doelmatig beheren van de gemeentekas. De gemeente moet transparant en consequent zijn in de te handhaven regels, in de informatie die wordt gegeven en over maatregelen die genomen worden. Als we zo handelen, dan worden we voor onze inwoners steeds meer herkenbaar en benaderbaar.

1.1 - Samen leven

Waar staan we voor?

De gemeente is in toenemende mate het eerste of meest nabije en concrete contact van een inwoner met de overheid. De overheid moet een open houding hebben richting initiatieven van burgers, vooral als die het algemeen belang op het oog hebben, zoals op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Hierin past een overheid die meedenkt en faciliteert. 
De ChristenUnie wil dat burgers zich niet primair opstellen als klant of rechthebbende. Zij nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen; we pakken samen met anderen en de overheid de zorg voor de samenleving op. Wel komt het er op aan dat de gemeente een toegankelijke instelling is om mensen verder te helpen met hun vragen.

Waar gaan we voor in Meppel?

 • In de afgelopen jaren is er gewerkt met een Aanjaagfonds. Dit fonds kon door de samenleving aangevraagd en gebruikt worden voor plannen om nieuwe maatschappelijke activiteiten aan te jagen. Ook in de nieuwe raadsperiode stellen wij een aanjaagfonds in.

1.2 - Veiligheid

Waar staan we voor?

De overheid heeft als enige de zwaardmacht[1]. Daar gaat zij zorgvuldig en terughoudend mee om. Het gemeentebestuur is zich er steeds van bewust dat zij een verantwoordelijkheid heeft om de zwakken te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk houdt zij ook oog voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen, bijvoorbeeld bij inbraakpreventie en in de woonomgeving.
Betrokkenheid van inwoners en organisaties uit de buurt is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en het aandragen van oplossingen. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder angst over straat kunnen.
Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.

Waar gaan we voor in Meppel?

 • Veel gemeentelijk werk kan samen met andere gemeenten worden gedaan. Er wordt gezocht naar geschikte en logische partners.
 • Mensenhandel en uitbuiting worden actief bestreden.
 • Dat de gemeente regenbooggemeente is, betekent dat er met respect voor ieders achtergrond, geslacht, afkomst, geaardheid of handicap wordt omgegaan. Discriminatie wordt actief bestreden, mensen hebben het recht om binnen de wet te zijn wie ze willen zijn.
 • Het gebruik van schadelijke middelen door jongeren belemmert hun ontwikkeling. Er moet daarom voorlichting en adequate en proactieve verslavingszorg worden geboden.
 • Voor hulpdiensten worden aanvaardbare aanrijtijden gehanteerd, waarbij we uitgaan van de door de Veiligheidsregio gehanteerde zogeheten Drentse Maat.[2]

1.3 - Geld

Waar staan we voor?

De gemeente moet een betrouwbare rentmeester zijn van de beschikbare middelen. De gemeente krijgt geld om iets voor de inwoners te betekenen. Dat betekent niet dat we geen rekening hoeven te houden met de lastendruk van de inwoners. Meer dan ooit moet Meppel zich ervan bewust zijn dat de middelen worden opgebracht door de hele samenleving. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de OZB.

Waar gaan we voor in Meppel?

 • De financiële positie van de gemeente Meppel is de afgelopen jaren verbeterd. We gaan op de ingeslagen weg verder.
 • Het is voor de kwaliteit van Meppel van belang dat we investeringen doen en mogelijk maken. De financiële positie wordt gunstiger, maar het financiële beslag wordt zoveel mogelijk verhaald door subsidies aan te vragen bij provincie, rijk en Europa. Als het tenslotte wenselijk is dat de lasten worden verhoogd, is dat beperkt bespreekbaar.

2 - Bouwen aan een hoopvolle samenleving

Waar staan we voor?

Wij zien als ChristenUnie Meppel de samenleving als een omgeving waarin we er voor elkaar mogen zijn. We zijn niet op deze wereld gezet om achter een muur te zitten en alleen te zijn. God gaf ons zijn enige Zoon als voorbeeld hiervoor. Een belangrijke les van Jezus Christus is om te houden van anderen zoals van jezelf. Zonder jezelf weg te cijferen mogen we klaarstaan voor elk medemens. Wij zijn allemaal aan elkaar gegeven om in gezin, kerk, familie, buurt, sport, school en werk samen te leven.

In deze tijd lijken soms chaos en angst te regeren. Als ChristenUnie staan we voor een samenleving waar mensen met hoop naar de toekomst kunnen kijken. Hoop, door kennis en besef van de door God ontvangen eigen talenten. Hoop, door toegang tot een veilig en warm informeel netwerk. Hoop, door steun van een stabiele en rechtvaardige lokale overheid.

2.1 - Hoop door zorg voor elkaar

Waar staan we voor?

Als ChristenUnie staat wij voor goede zorg voor elke vorm van leven. Wij zien onze ouderen als een waardevol deel van onze samenleving. Veel mensen kunnen door ouderdom of andere oorzaken zelf geen actieve bijdrage meer leveren. Wij zien het als taak van de samenleving om voor deze groep medeburgers te zorgen en eenzaamheid tegen te gaan.

Door veranderingen in de zorg is het regelen ervan voor veel mensen dichterbij gekomen. In Meppel hebben we dit de afgelopen jaren vorm gegeven door informele netwerken te ondersteunen en daar te helpen waar het informele netwerk het niet (meer) kan.

De komende jaren willen we ons inzetten om alle veranderingen in de zorg nog eens tegen het licht te houden en dingen die nog niet goed lopen te verbeteren. Na een periode van verandering moeten de komende jaren voor kwetsbare mensen als chronisch zieken, ouderen en gehandicapten in onze stad, weer jaren van hoop en rust worden.

Waar gaan we voor in Meppel?

 • Wij kunnen ons Meppel niet voorstellen zonder de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn van onschatbare waarde voor de maatschappij. Zij krijgen ondersteuning door middel van advies op het gebied van informatie en cliëntenondersteuning.
 • Het Persoons Gebonden Budget (PGB) blijft gehandhaafd, zodat burgers de mogelijkheid hebben om zelf de zorg in te kopen die nodig is. Op deze wijze kan ook voorzien worden in de vraag naar identiteitsgebonden zorg. De gemeente zal toezien op een juiste toewijzing van het PGB.
 • Er is voldoende maatschappelijke opvang voor verslaafden, verwarde mensen en slachtoffers van huiselijk geweld gerealiseerd.
 • Ouderen en gehandicapten houden mogelijkheden voor het bezoeken van familie, vrienden, school, sport en andere activiteiten. Waar nodig worden particuliere initiatieven met subsidie ondersteund.
 • Onze stadsbus is een voorziening, die de zelfredzaamheid en sociale betrokkenheid van mensen bevordert. Deze blijft gehandhaafd en zo mogelijk verder uitgebouwd.
 • Naast een centraal zorgloket zijn er zorgloketten met spreekuren in bestaande en nieuwe wijken.
 • De Voedselbank in Meppel is een steun in de rug voor mensen die maatschappelijk tussen wal en schip zijn geraakt. Zij krijgt gemeentelijke ondersteuning door samenwerking met gemeentelijke instellingen en faciliteiten. Aangezien het ook het probleem van de voedselverspilling oplost, is er een belangrijke rol voor ondernemers in weggelegd.
 • Armoedebeleid vraagt om betrokkenheid, rechtvaardigheid en de zorg dat iedereen in de Meppeler samenleving kan meedoen. Langdurige armoede en sociale uitsluiting proberen we uit te bannen. Er komt een maatwerkfonds dat toegankelijk is voor iedereen.
 • De rijksmiddelen die de gemeente voor armoedebestrijding ontvangt worden alleen voor dat doel aangewend.
 • Er moet nadrukkelijk aandacht zijn voor eenzaamheid. Het moet geen eenzijdige focus krijgen, maar het moet in alle onderdelen van het gemeentelijk beleid een aandachtspunt zijn.
 • Huiselijk geweld komt te vaak voor. Goede aandacht door begeleiding van gezinnen in bijzondere situaties is van belang. Huwelijks- en echtscheidingsbegeleiding moeten in het belang van de kinderen worden aangeboden.
 • Er vindt geen uitbreiding van het aantal koopzondagen plaats.
 • De eerste generatie gastarbeiders wordt met respect behandeld. Zij heeft onder moeilijke omstandigheden de Nederlandse samenleving mee helpen opbouwen. Om in alle rust te kunnen genieten van hun oude dag hoeft men niet verplicht deel te nemen aan inburgeringcursussen. Tevens wordt er voor hen gezocht naar ouderenzorg op maat, rekening houdend met geloof en tradities.
 • Er wordt uitvoering gegeven aan maatregelen in het kader van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

2.2 - Hoop door werk en inkomen

Waar staan we voor?

Ieder mens heeft iets waardevols bij te dragen aan de samenleving, ongeacht omvang en impact er van. Omdat we onszelf als mensen soms (te)veel vergelijken met een ander, kunnen mensen soms onterecht het gevoel hebben dat hun bijdrage geen verschil maakt. Hoewel sommige organen in ons lichaam heel prominent en zichtbaar aanwezig zijn, zijn ook de minder zichtbare en kleinere organen vaak toch net zo onmisbaar. Zo zien wij ook in onze samenleving elk individu als onmisbaar. Wij willen er dan ook naar streven dat iedereen op zijn / haar eigen kennisgebied de handen uit de mouwen kan en wil steken. Dit is niet alleen waardevol voor de stad, maar versterkt ook het gevoel van eigenwaarde.

Mensen die nog niet mee willen of kunnen moeten in eerste instantie worden uitgedaagd om toch mee te doen. Als dat niet lukt, moeten soms vanuit de lokale overheid keuzes vóór iemand worden gemaakt. We willen zoveel mogelijk mensen in staat stellen zich in te zetten voor de samenleving. Het is daarom nodig dat we als lokale overheid goed samenwerken met maatschappelijke partners. Niet alleen om een stabiele basis te vormen maar ook om zo samen de nood en behoefte te inventariseren vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Waar gaan we voor in Meppel?

 • Er wordt blijvend ingezet op de positie van Meppelers die gebruik maken van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Deze mensen worden, wanneer hun persoonlijke mogelijkheden dit toelaten, gedetacheerd in het reguliere bedrijfsleven.
 • Meppel kijkt bij het aanbesteden en inkopen niet alleen naar kostenbesparing, maar ook naar het bevorderen van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Het wettelijk minimumloon is hierbij ondergrens voor de beloning. Daarom heeft Meppel een voorkeur voor loonkostensubsidie boven loondispensatie (betaling onder minimumloon). Indien de landelijke overheid een systeem van loondispensatie oplegt aan de gemeenten dient aanvulling tot het niveau van het minimumloon het uitgangspunt te zijn.
 • Er blijft een mogelijkheid om beschermd te werken. Meppel blijft, voor het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gebruik maken van de mogelijkheden en expertise van Reestmond.
 • In het kader van de participatie wordt ingezet op een baan voor iedereen.
 • Re-integratieconsulenten krijgen niet alleen taken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook een brede ‘werkbank’ waar vraag een aanbod elkaar ontmoeten. Alle Meppelers zonder werk kunnen zich hier inschrijven.
 • Desgewenst wordt een coach ingezet voor bemiddeling, die speciale aandacht geeft aan het toeleiden van statushouders naar werk. 

2.3 - Hoop voor jeugd en onderwijs

Waar staan we voor?

Dé plek waar een kind normen en waarden opdoet en basiskennis krijgt is het gezin. De ouders zien wij als de belangrijkste verantwoordelijken daarvoor. De eerste levensjaren kunnen idealiter dan ook het beste thuis door ouders worden vorm gegeven. De school is naast de ouders een belangrijke speler in het delen van kennis en vaardigheden. Wij willen dat het voor ouders mogelijk blijft om te kiezen voor een onderwijsinstelling die lesgeeft vanuit een gedachtegoed dat in het verlengde ligt van de opvoeding thuis. Wij zijn dan ook voorstander van bijzonder onderwijs. We zijn trots op de vele mogelijkheden voor kwalitatief goede scholing bij onderwijsinstellingen met christelijke uitgangspunten.

Scholen zijn voor de gemeente belangrijke gespreks- en samenwerkingspartners. Bijzondere aandacht is nodig voor kinderen die passend onderwijs volgen. In onze visie moet voorkomen worden dat kinderen met problemen uit hun omgeving van gezin en klas geplaatst worden. Juist deze omgeving is waardevol om het kind er weer bovenop te krijgen en weer hoop te geven. In plaats van het uitplaatsen heeft de eerste voorkeur dat het bestaande netwerk door professionals ondersteund wordt.

Leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is speerpunt van beleid.

Wij zien dat er steeds meer taken op de school afkomen. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen. Er moeten voldoende ondersteuningsmogelijkheden voor de scholen zijn om die taken goed te kunnen uitvoeren.

Waar gaan we voor in Meppel?

 • Jongerenwerkers zijn meer aanwezig op die plekken waar jongeren elkaar in de wijk opzoeken. Samen wordt gezocht naar meer gelegenheden waar jongeren zich vertrouwd kunnen voelen zodat rondzwerven wordt voorkomen.
 • Voorkomen wordt dat jongeren zomaar in aanraking kunnen komen met drugs, alcohol of kansspelen. Dit betekent een actief toezicht op plekken waar in drugs wordt gehandeld. Voorlichting is hierin een essentiële factor.
 • Als er mogelijkheden bestaan om de coffeeshops te sluiten moeten we die benutten. In ieder geval wordt het aantal coffeeshops niet uitgebreid.
 • Aan een ontmoetingsruimte voor de jeugd tussen 12 en 15 jaar is zeker behoefte. Onze gedachte is dat in zogenaamde ‘huiskamers’ ook voor deze jongeren op vaste avonden onderdak is zodat er kan worden gehangen en er ook ruimte is voor gesprek en spel.
 • In Meppel zijn jongeren te weinig betrokken bij maatschappelijke en politieke aangelegenheden. Een jeugdgemeenteraad of een jongerenforum kunnen de mogelijkheden vergroten. Tevens bieden internet en sociale media goede mogelijkheden.
 • Voor jongeren tot 18 jaar is het belangrijk dat het mogelijk is om goed onderwijs te volgen. Zij worden uitgedaagd om aan onderwijs deel te nemen. De scholen hebben de plicht om ervoor te zorgen dat jongeren aan het onderwijs kunnen deelnemen en niet zonder startkwalificatie de school verlaten.
 • Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs worden op basis van gelijkwaardigheid en naar evenredigheid voorzien van adequate huisvesting.
 • Kindcentra geven een goede doorgaande lijn van 0 – 12 jaar. De situatie in Meppel moet worden doorontwikkeld.

2.4 - Hoop door cultuur en recreatie

Waar staan we voor?

Naast prachtige gelegenheden tot ontspanning, zien wij cultuur en recreatie bij uitstek ook als gelegenheden om elkaar als Meppelers te ontmoeten en om onszelf naar buiten toe te presenteren. Meppel is een diverse, interculturele en open gemeenschap. Wij staan pal voor deze waarden. We zijn niet bang voor diversiteit en staan voor een samenleving waarin ook voor andere culturen en nieuwkomers een plaats is.

We vinden het niet verwonderlijk dat onze mooie provincie mensen van buiten aantrekt, ze zijn van harte welkom. Niet om onze eigen cultuur op te geven, maar juist om onze Meppeler eigenheid met anderen te delen.

We staan open voor mensen die een warme ontvangst goed kunnen gebruiken. Het heeft onze voorkeur om elkaar te ontmoeten op basis van hoop tot wederzijdse verrijking in plaats van het uit angst mijden van elkaar.

Cultuur en recreatie zijn onmisbaar bij het vasthouden van de eigen cultuur, het ontmoeten van andere burgers en bevorderen van onderlinge betrokkenheid. Ook heeft cultuur een belangrijke rol bij kennis- en waarden overdracht. Ieder mens heeft gaven en talenten ontvangen om God te eren, anderen te dienen en zichzelf te ontplooien. Cultuur en recreatie zijn primair gericht op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en persoonlijke initiatieven. Tevens op het zekerstellen en verbreden van de toegankelijkheid van gedegen voorzieningen en accommodaties.

Waar gaan we voor in Meppel?

 • Het jaarlijkse bedrag van € 2,7 miljoen, dat Meppel uitgeeft aan cultuur, is het maximum. Door herinrichting van culturele instellingen ontstaan besparingen en komt er meer geld vrij voor culturele activiteiten.
 • Er worden prestatieafspraken gemaakt met culturele instellingen en verenigingen waardoor het cultuurbudget doelmatiger wordt ingezet.
 • Inwoners van Meppel moeten zonder hoge financiële drempel kunnen deelnemen aan cultuur. Deelname aan verenigingen wordt gestimuleerd. Talent in Meppel wordt verder ontwikkeld en gefaciliteerd.
 • Meppel is te kleinschalig voor wijkgerichte cultuur. Wel biedt een versterking van het wijkgericht werken mogelijkheden om wijkinitiatieven te ondersteunen.
 • Meppeler festivals zijn als culturele uitingen, van belang voor de ontwikkeling van de stad en het toerisme. Zo krijgen initiatieven als Donderdag Meppel Dag, het Internationale Poppenfestival, het Grachtenfestival en het tweejaarlijkse Meppeler Muziekfestival een welwillende benadering van de gemeente.
 • In het minderhedenbeleid wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid van Meppeler culturele verenigingen.
 • Er is veel water in Meppel dat nog meer recreatief kan worden benut. De beperkte gebruik- en belevingswaarde ervan worden vergroot.
 • Meppel trekt veel dagjesmensen, maar houdt de verblijfsrecreant moeilijk vast. De mogelijkheden om meer verblijfsrecreanten te trekken worden verkend. Uitbreiding van het aantal hotels in de binnenstad bindt toeristen mogelijk langer aan Meppel.
 • Schouwburg Ogterop is een goede voorziening voor Meppel. Wij streven ernaar deze schouwburg meer zelfvoorzienend te maken.
 • Culturele verenigingen worden actief uitgenodigd statushouders op te nemen in hun verenigingsleven. Dit om de integratie zo goed mogelijk vorm te geven.

2.5 - Sport en gezondheid.

Waar staan we voor?

Meppel is de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijk geworden voor het totale welzijn van de inwoners. Het is niet alleen belangrijk dat mensen goede voorzieningen krijgen. Het beleid zo wordt ingezet, dat voorzieningen niet of later kunnen worden verstrekt. Bijvoorbeeld door het sportbeleid zo vorm te geven dat mensen in alle lagen van de bevolking worden aangemoedigd meer te bewegen en zo gezonder te leven.

Voor ouderen is bewegen essentieel. Goede en veilige fietsverbindingen, laagdrempelige deelname aan wandel- en fietsactiviteiten en beweegtuinen dragen hieraan bij.

De acties rondom JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) zijn effectief. De combinatiefunctionarissen vervullen hierin een goede rol. Het is van belang met scholen in gesprek te gaan om ‘gezonde school’ te zijn. Daar waar de gemeente mee kan werken om ongezonde marketing vooral naar kinderen toe tegen te gaan en gezonde marketing te bevorderen, moet zij die rol nemen. Dat geldt ook voor het voorkomen van schulden.

Op het gebied van jeugdzorg is veel zorg nodig in situaties die voor kinderen onplezierig of onveilig zijn. Wij gaan voor op preventie gerichte ondersteuning voor jeugdigen.

Het wijk- en dorpsgericht werken is een belangrijke schakel om tot vroegsignalering in de wijk te komen. Als mensen zich gezien en gekend weten, is dat positief voor de gezondheid.

Waar gaan we voor in Meppel?

 • De transitie van het Sociaal Domein heeft het belang van preventie naar voren gebracht. Er worden naast preventieprogramma’s ook voorzieningen op het gebied van preventie gerealiseerd. Gedacht wordt aan preventie met betrekking tot geld en genotsmiddelen, maar ook een actieve en gezonde levensstijl.
 • Er wordt werk gemaakt van een veilige en gezonde omgeving voor kinderen, met aandacht voor het begeleiden van huwelijk en echtscheiding en preventieve relatieondersteuning aan gezinnen.
 • In combinatie met vrijwilligerswerk is ons idee dat elke wijk een ‘huiskamer’ kent, waar mensen laagdrempelig kunnen binnenlopen voor advies. Gedacht wordt aan opvoedingsondersteuning, (geestelijke) gezondheid en verslaving, waarbij zo nodig vlot kan worden opgeschaald naar professionele hulp.
 • De focus van de gemeente moet liggen op breedtesport en amateurverenigingen, niet op topsport en geprofessionaliseerde instellingen. Topsport is wel een goede stimulans voor jongeren om te gaan sporten. We ondersteunen topsport niet met geld, maar wel op andere manieren, want breedtesport heeft topsport nodig en andersom.
 • Het is van groot belang dat er in de wijken kleinschalige sportvoorzieningen zijn. In de wijkontwikkelingsplannen hebben deze voorzieningen, zoals trapveldjes, groen en beweegruimtes, de nodige aandacht.
 • Er is in Meppel geen behoefte aan uitbreiding van sportaccommodaties. Wel wordt voortdurend gekeken of de accommodaties adequaat zijn.
 • Sportverenigingen worden actief uitgenodigd statushouders op te nemen in hun verenigingsleven. Dit om de integratie zo goed mogelijk vorm te geven.

3 - Duurzaam werken, wonen, en leven

Waar staan we voor?

De schepping, met al zijn hebben en houden, is ons door onze Schepper toevertrouwd en daarom moeten we er zorgvuldig mee omgaan. Dat gaat verder dan alleen natuur, energie en milieu. Het gaat ook om mens, maatschappij en economie. Over werkloosheid en criminaliteit, afvalscheiding en CO-2 uitstoot, de manier waarop we zorgen voor onze naaste en hoe we criminaliteit aanpakken. Over overconsumptie en verspilling, over de fiets en hoe we onze tuinen inrichten.

Wij zijn bezorgd over de toekomst van onze aarde, over klimaatverandering en vermindering van de biodiversiteit, over de manier waarop we met onze grondstoffen omgaan. De eeuwige drang naar meer heeft ons minder gebracht, namelijk een planeet die sterk aan kwaliteit heeft ingeboet. Deze globale ontwikkelingen vragen ook lokaal in Meppel om stevige maatregelen.

3.1 - Werk

Waar staan we voor?

Mensen zijn begiftigd met creativiteit door onze Creator, met ideeën, met ondernemerschap en innovatie als resultaat en groei als vrucht. Wij vinden het fantastisch als mensen een onderneming opstarten en werk verschaffen, als onderzoekers ontdekkingen doen, als creatieve geesten innovaties doorvoeren en als mensen hun gaven inzetten om de economie en de samenleving tot bloei te brengen.

Tegelijk staat het voor ons als een paal boven water dat het in de economie niet moet draaien om groei, maar om het goede leven. Terwijl de meeste mensen verlangen naar een goed leven, lijkt het doel in de politiek maar al te vaak economische groei.

De economie is pas gezond als coöperatieve relaties centraal staan, iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, werken en vrije tijd in balans zijn, groei groen is en grenzen kent, schulden houdbaar zijn en er een eerlijke verdeling is.

Waar gaan we voor in Meppel?

 • De circulaire economie wordt bevorderd door actieve informatie en initiatieven te faciliteren.
 • Duurzaamheidsinitiatieven worden gestimuleerd en ondersteund met een geldlening. Nagegaan wordt of hierbij als voorwaarde kan worden opgenomen dat te gebruiken producten en materialen van lokale ondernemers worden betrokken.
 • De uitvoeringsnota van de Structuurvisie is uitgangspunt voor de ontwikkeling van Meppel. Met voortvarendheid blijven we inzetten op de aantrekkelijkheid van de binnenstad, een mooie, duurzame en economisch aantrekkelijke entree in de Noordpoort en de revitalisering van de Oosterboer.
 • Ook gaan we een begin maken met een visie op het Stationsgebied.
 • In Meppel is de binnenstad een steeds belangrijker werkgebied. Wij willen aandacht voor de leegstand van winkelpanden. Het kernwinkelgebied wordt verkleind om zo aantrekkelijk te blijven voor de bezoeker en de ondernemer.
 • Er wordt samengewerkt met relevante partijen om de binnenstad eigentijds en aantrekkelijk te houden. In ieder geval verdient de Swaenenborgh in deze periode aandacht, gericht op verbetering.
 • In Nijeveen is de leefbaarheid van belang. Er moet voldoende aanbod aan woningen blijven, evenals eerstelijns zorg. Sport is een goed bindmiddel in Nijeveen, daarom moeten voorzieningen daarvoor op peil zijn. Voor een gezond verenigingsleven is De Schalle onmisbaar.
 • Er is soms stille armoede bij kleine, zelfstandige ondernemers. We proberen dat in kaart te brengen en zo nodig ondersteuning te bieden. Juist de kleine speciaalzaken maken Meppel tot een unieke plek.
 • Door de gunstige ligging van Meppel aan weg, water en spoor, kan de economie een forse impuls krijgen. Ingezet wordt op het verwerven van zoveel mogelijk schone en duurzame bedrijven.
 • Een goede ontsluiting aan de noordkant van Meppel (Noordpoort) is een kans om ons economisch en toeristisch sterker te maken. De besluitvorming hierover wordt in deze periode afgerond en de realisatie opgepakt.
 • De haven wordt uitgebreid in de richting van Oevers S. Natuurcompensatie is daar nadrukkelijk aan de orde.
 • Verbinding tussen banen en onderwijsinstellingen blijft voortdurend onder de aandacht. Op het gebied van zorg heeft de regiocampus deze stappen al gezet. Dit wordt uitgebreid en ook voor andere bedrijfstakken worden deze initiatieven genomen.

3.2 - Wonen

Waar staan we voor?

Een wijk bestaat uit tal van buurtjes. Wat een buurt is, dat bepalen de buurtbewoners zelf. Je weet zelf wel in welke buurt je woont en waar je je mee verbonden voelt. En in deze buurtjes, daar gebeurt het! Daar kijken mensen naar elkaar om, daar ergeren buren zich aan elkaar. Daar worden nieuwe ideeën geboren, daar wordt verbinding met anderen en de omgeving gezocht. Kortom, daar wordt samen geleefd.

Buurtbewoners hebben met elkaar een schat aan kwaliteiten en menselijk kapitaal. Het is de kunst om deze buurtkracht aan te boren. In elke buurt heb je aanjagers nodig. Mensen die weten hoe je iets kunt organiseren en die daarbij anderen weten te mobiliseren. Succesverhalen over hoe buurtjes zelf regie nemen voor hun omgeving en elkaar werken inspirerend en motiverend voor andere buurtbewoners. Deze verhalen verdienen een podium.

De wijkplatforms en de dorpsvereniging Nijeveen krijgen steeds meer bekendheid en een eigen gezicht en werkwijze. Geef wijk en dorp de ruimte om zich te ontwikkelen. Benut de bestaande contacten en structuren en zoek elkaar vooral ook op. Verbinding; daar draait het om. Tussen mensen, tussen organisaties, tussen talenten en ideeën.

Waar gaan we voor in Meppel?

 • De woningmarkt laat een positieve ontwikkeling zien. De wijk Berggierslanden is bijna vol en is een mooie, leefbare wijk geworden. Nieuwveense Landen is een wijk in opbouw. De kwaliteit moet hoog blijven en er moet meer energie gestoken worden in de ambitie om energieleverend te zijn. Daarbij is terugdringen van CO2 uitstoot een van de belangrijkste uitgangspunten.
 • In Meppel moet een inhaalslag worden gemaakt om voldoende sociale huurwoningen te realiseren, zowel in het bestaande gebied als in Nieuwveense Landen.
 • In het kader van een goede ouderenzorg is het van belang na te denken over een goed en divers aanbod van woningen voor ouderen, zowel in de huur- als koopsector.
 • Wijk- en dorpsgericht werken is een goede manier om de kloof tussen overheid en burgers te verkleinen. Er komen meer wijkregisseurs en de wijkplatforms mogen meer in hun eigen omgeving organiseren.
 • We willen de wijken een eigen budget geven voor goede dingen in de wijk.
 • De bezuinigingen op het groenonderhoud leiden tot veel klachten. Onderzocht wordt of het noodzakelijk is het budget hiervoor te verhogen.
 • De Oosterboer moet worden gerevitaliseerd. De openbare ruimte wordt aangepakt, maar door vergrijzing van de wijk moet ook worden gekeken naar aspecten als zorg, welzijn en onderwijs.
 • Wij pleiten voor het herinvoeren van de maatschappelijke stage voor middelbare scholieren.
 • De ondersteuning van mantelzorgers moet worden uitgebouwd. Speciale aandacht gaat uit naar jonge en overbelaste mantelzorgers.
 • Als mensen bij de gemeente aankloppen voor professionele ondersteuning, stellen de medewerkers zich op als relatiebeheerders. Zij blijven contactpersoon om de effectiviteit van de maatregelen te monitoren.
 • Er wordt een onderzoek gehouden naar mogelijkheden om het aantal vechtscheidingen terug te dringen en wat er aan aanbod, gericht op relatieondersteuning, aanwezig is.
 • We denken aan de oplossing van burenruzies en dergelijke door middel van buurtbemiddeling, maar ook door het wijkplatform en het wijkteam een rol te geven.

3.3 - Mobiliteit

Waar staan we voor?

Mobiliteit is een belangrijke bijdrage aan een menswaardig bestaan. Door zich te verplaatsen zijn mensen in staat elkaar te ontmoeten, naar elkaar om te zien of naar het werk te gaan. Meppel is van buitenaf goed bereikbaar, door een gunstige ligging aan twee snelwegen, spoorverbindingen in drie richtingen en een overvloed aan water. Dat biedt kansen voor de vestiging van bedrijven en werknemers.

Keerzijde van al die mobiliteit is dat dit leidt tot schade aan mens en milieu. Onnodig autogebruik moet daarom worden voorkomen. Meppel heeft een zodanige omvang dat je makkelijk op de fiets vanuit de wijken naar binnenstad, werkterreinen en scholen kunt. Daarom moeten er, naast ruimte voor openbaar vervoer, meer mogelijkheden komen die het gebruik van de fiets stimuleren.

Waar gaan we voor in Meppel?

 • Binnen de gemeente is een goede fietsstructuur van belang om het fietsen binnen de stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het gaat hierbij om rechtstreeksheid, comfort, bewegwijzering en vindbaarheid. Fietspaden worden zoveel mogelijk in rood asfalt uitgevoerd. De stallingsmogelijkheden voor fietsen in het centrum worden uitgebreid.
 • De stadsbus is een waardevolle vervoersaanvulling binnen ons stedelijk gebied. Naast het reguliere vervoer is het een goed alternatief voor het WMO vervoer. Dit bevordert de ontmoeting en zelfredzaamheid.
 • Daarnaast is een goede ontsluiting voor het autoverkeer van belang, zodat er een goede doorstroming is en er geen onnodige vervuiling door onder andere fijnstof optreedt. Met het oog daarop is een nieuwe rechtstreekse verbinding vanuit het noorden naar het centrum via Noordpoort van groot belang.
 • Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd. Meppel gaat voortvarend door met het faciliteren van laadpalen en geeft zelf het goede voorbeeld in het aanschaffen van elektrische vervoermiddelen.
 • Meppel is een van de kroonjuwelen van Drenthe, gelet op de ligging ten opzichte van de rest van Nederland aan water, weg en spoor en belangwekkende natuurwaarden. Een betere benutting hiervan is niet alleen goed voor Meppel, maar ook voor Drenthe.
 • De trein wordt in onze mobiliteit een steeds belangrijkere vervoersvorm. Er wordt daarom een visie opgesteld hoe de inrichting van het stationsgebied optimaal kan worden vormgegeven en hoe het openbaar vervoer in Meppel aantrekkelijk en goed toegankelijk is. De Bekinkbaan en omgeving worden hierin betrokken.
 • Gelet op de forensenbewegingen is het belang van een rechtstreekse spoorverbinding naar de Randstad te hebben. Dit maakt Meppel tot een aantrekkelijke vestigingsplaats.
 • Er komt een fietsverbinding tussen Ezinge en de binnenstad. Dat is niet alleen noodzakelijk voor de verbinding met scholencomplex Ezinge, maar ook als rechtstreekse verbinding vanuit deze wijk naar het centrum.
 • Na realisering van de Kromme Elleboog zijn er voldoende parkeerplaatsen in de binnenstad en is er geen noodzaak om het aantal uit te breiden.

3.4 - Energie, klimaat en milieu

Waar staan we voor?

We zijn ons ervan bewust dat de aarde ons is toevertrouwd en dat we er zuinig op moeten zijn. De schepping keert zich echter steeds meer tegen de mensheid doordat wij verkeerd met onze planeet omgaan. We zuigen de aarde leeg, we vervuilen de lucht, de biodiversiteit staat sterk onder druk. Wij moeten stoppen om beslag te leggen op de toekomst om onze staat van leven te rechtvaardigen. We hebben in Parijs afspraken gemaakt om die ontwikkeling te keren. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben zich verenigd in de bereidheid hun steentje hieraan bij te dragen. Als Meppel volgen we dit initiatief en gaan hard met duurzaamheid in een circulaire economie aan de slag. We stimuleren inwoners en bedrijven die willen overgaan op zonne- en windenergie. Maar we doen als gemeente er zelf ook alles aan om het tij te keren.

Afval zien we als grondstof. Als we nog beter gaan scheiden zijn steeds meer grondstoffen her te gebruiken. Ook hier doen we nog een schep bovenop om onze inwoners zich nog meer bewust te laten zijn van hun eigen bijdrage hierin.

Waar gaan we voor in Meppel?

 • Meppel heeft als ambitie om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Daar moet met kracht aan worden gewerkt. Zo mogelijk wordt het streefjaar vervroegd en de ambities aangescherpt.
 • Het Duurzaam Energie Plan van Meppel wordt geactualiseerd en met voortvarendheid uitgevoerd. We stimuleren faciliteren en subsidiëren waar mogelijk en nodig en geven zelf het goede voorbeeld. We verwachten de noodzakelijke bijdragen van het bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en particulieren.
 • Voor inwoners die onder de maximale normen duurzaam investeren in hun woning worden geen bouwleges geheven.
 • Binnen het Aanjaagfonds voor maatschappelijke initiatieven wordt een deel afgezonderd voor ideeën die duurzaamheid bevorderen.
 • Initiatieven uit de samenleving worden gefaciliteerd. Nijeveen geeft het goede voorbeeld door als gemeenschap in te zetten op energieneutraal 2025. Ook een initiatief als Berggierslanden Duurzaam en mogelijk andere toekomstige initiatieven verdienen een welwillende benadering
 • Energiebesparende maatregelen kosten geld. Er wordt onderzocht op welke manier we inwoners, die over onvoldoende middelen beschikken, toch kunnen faciliteren.
 • We volgen de ontwikkelingen rondom afval op de voet en kiezen ervoor om restafval zoveel mogelijk te beperken.
 • Er wordt steviger ingezet op afvalscheiding bij hoogbouw en de binnenstad. Bewoners worden in de gelegenheid gesteld hierin actief mee te denken.
 • Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet Meppel groener worden. We realiseren een kweekbos, waarvan de bomen kunnen dienen voor vervanging van zieke bomen.
 • De openbare ruimte moet de gevolgen van klimaatverandering zonder wateroverlast kunnen opvangen.


[1] Het op rechtmatige wijze uitoefenen van functionele dwang door geweld.

[2] In Drenthe worden vanwege veel landelijk gebied afwijkende aanrijtijden gehanteerd.